این فیلم شما رافروشنده حرفه ای نمی کند اما قاعده بازی را یادتان می دهد

بازاریابی همه چیزاست و همه چیز بازاریابی است.
شما درهرلحظه درحال فروش هستید واگربتوانید اعتماد طرف مقابلتان را بدست آورید بی شک هر آنچه را که بخواهید می توانید به او بفروشید و یا اورا وادار به کاری که می خواهید بکنید.
اولین قدم و شاید مهمترین قدم این است که بتوانید ذهن مخاطبتان را بخوانید و بدانید که واقعاً خواسته(want) نه نیاز(need)مشتریتان چیست!
در دومین گام شما باید بتوانید قبل ازمحصولتان، خودتان را به مشتری تان بفروشید !
آری باید بتوانید خودتان را به مشتری تان بفروشید
این گفته به این معناست که مشتری شما، هیچگاه جنس یا محصولی را از شما نخواهد خرید مگر اینکه به شما اعتماد داشته باشد.
درفیلم زیر که سیاه سفید و دوبله به زبان فارسی می باشد شما زوایای پنهان هنر فروشندگی را خواهید دید.
دیدن این فیلم برای شما، که سازنده یا تامین کننده وحتی فروشنده پمپ هستید ودرفکر خلق مشتریانی راضی و وفاداربرای کسب و کارتان می باشید توصیه اکید می شود.
این فیلم ،که صحنه های واقعی فروش را به تصویرمی کشد به شما نشان می دهد که فروشنده چگونه با یک عکس العمل اشتباه مشتری خود را از دست می دهد.
برای افزایش فروش تان بهتره که فیلم رو ببینید و خودتان قضاوت کنید.